Model                      Typ zabudowyLohr 1.21ADSLohr 2.53 WXNSADSRolfo Sirio/  PegasusADSKassbohrer Metago Pro/ Supertrans ProADS
A-class72 (poz. 5 i 6)82-3(poz. 5,6 i 8)73 (poz. 5,7 i 8)73 (poz. 5,7 i 8)
B-class6071 (poz. 8)71 (poz. 8)71 (poz. 8)
C-class71 (poz. 5)72 (poz. 6 i 8)73 (poz. 5,7 i 8)73 (poz. 5,7 i 8)
CLA61 (poz. 5)81 (poz. 8)73 (poz. 5,7 i 8)73 (poz. 5,7 i 8)
CLA SB61 (poz. 5)72 (poz. 6 i 8)72 (poz. 7 i 8)72 (poz. 7 i 8)
Mix CLA+A72 (poz. 5 i 6)8072 (poz. 7 i 8)72 (poz. 7 i 8)
E coupe71 (poz. 5)72 (poz. 6 i 8)72 (poz. 6 i 8)72 (poz. 6 i 8)
GLA71 (poz. 6)81 (poz. 8)72 (poz. 7 i 8)72 (poz. 7 i 8)
GLB41 (poz. 5)61 (poz. 8)51 (poz. 5)51 (poz. 5)
GLC62 (poz. 5 i 6)72 (poz. 6 i 8)62 (poz. 7 i 8)62 (poz. 7 i 8)
Mix GLC + C,E71 (poz. 6)81 (poz. 8)73 (poz. 5,7 i 8)73 (poz. 5,7 i 8)
GLE=ML51 (poz. 5)51 (poz. 8)51 (poz. 8)51 (poz. 8)
GL=GLS4041 (poz. 8)41 (poz. 8)41 (poz. 8)
GLE Coupe41 (poz. 5)42 (poz. 5 i 8)11 (poz. 5)53 (poz. 5,7 i 8) przy LF=4
S class61 (poz. 5)63(poz. 5,6 i 8)63 (poz. 5,7 i 8)63 (poz. 5,7 i 8)
Mix E/S class61 (poz. 5)73(poz. 5,6 i 8)73(poz. 5,6 i 8)73(poz. 5,6 i 8)
V class(Vito)4041 (poz. 6)4040