Wymagania Adampol SA
Autotransporter
Dokumentacja
Wymagania poszczególnych marek samochodów
Procedury placu
Informacje transportowe

Regulamin placu Adampol S.A.

Dotyczy osób przebywających na placu firmy Adampol S.A.

1. Osoby przebywające na placu zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności i przestrzegania zasad bhp oraz ppoż. 

2. Osoby przebywające poza budynkami biurowymi zobowiązane są do założenia kamizelki odblaskowej.

3. Zabrania się przebywania na placu w sandałach i klapkach.

4. Zabrania się przebywania na placu osobom z widocznymi oznakami zmęczenia, w stanie po spożyciu alkoholu, leków psychotropowych
i narkotyków. Zabrania się wnoszenia, proponowania i spożywania/zażywania alkoholu, leków psychotropowych i narkotyków.
W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że osoba przebywająca na placu jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, obsługa placu może zakazać jej wykonywania jakiejkolwiek czynności (pracy). Dodatkowo taka osoba zostanie poproszona o opuszczenie placu. W takiej sytuacji osobie tej przysługuje prawo żądania badania alkomatem.

5. Osoby trzecie upoważnione są do przebywania na terenie firmy tylko
i wyłącznie po uzyskaniu wcześniejszej zgody upoważnionego przedstawiciela firmy.

6. Pracownicy zobowiązani są do posiadania aktualnych badań lekarskich.

7. Kierowca wykonujący wszelkie prace przy autotransporterze obowiązany jest założyć czysty kombinezon roboczy (dopuszczalne są kombinezony jednorazowe i szorty – spodnie 3/4), buty ochronne, rękawice ochronne, kamizelkę odblaskową i hełm ochronny będące na wyposażeniu pracownika, które otrzymał od pracodawcy.

8. Osoby podczas pracy zobowiązane są do przestrzegania instrukcji użytkowania pojazdów, narzędzi i urządzeń. 

9. Zabronione jest przewożenie osób trzecich w kabinie autotransportera poza sytuacjami ratowania życia.

10. Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierowców powinno odbywać się zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

11. Na placu obowiązuje ograniczenie prędkości dla autotransporterów do 10 km/h oraz dla samochodów osobowych do 20 km/h.

12. Osoby przebywające na placu zobowiązane są do przestrzegania znaków pionowych i poziomych oraz poleceń i komend wydawanych przez pracownika Kontroli Jakości – Koordynatora Placu lub Pracownika Ochrony.

13. W przypadku występowania nachylenia powierzchni placu pojazdy ciężarowe w czasie postoju, załadunku i rozładunku muszą obowiązkowo mieć zabezpieczone jedno koło klinem w kierunku nachylenia powierzchni.

14. Kierowca nie może wysiadać z pojazdu (dotyczy samochodów osobowych) jeśli włączony jest silnik.

15. Kategorycznie zabrania się palenia wyrobów tytoniowych poza miejscami do tego wyznaczonymi.

16. Kierowca autotransportera zobowiązany jest do stosowania się do „Instrukcji załadunku, jazdy i rozładunku IR-03_03”, podczas wykonywania czynności związanych z załadunkiem, jazdą i rozładunkiem

17. Wymogi dotyczące stanu technicznego autotransporterów i ubioru roboczego kierowców reguluje „Instrukcja kontroli autotransporterów i pracy kierowców IR-14/02”.

Osoby przebywające na placu zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
Nieprzestrzeganie regulaminu grozi sankcjami służbowymi lub umownymi.