Opłaty drogowe

Polska

https://www.viatoll.pl/

 1. Tryb pracy: urządzenie pracuje w trybie post pay – „automat” (nie trzeba go doładowywać).
 2. Ustawiania urządzenia i montaż: urządzenia jest już ustawione, nie da się go przestawić.  Wciskając przycisk na boxie powinien wyświetlać się zielony „X”, montowany w widocznym miejscu na przedniej szybie pojazdu. Kod kreskowy na urządzeniu nie może być zakryty bądź zaklejony.
 3. Pobór opłat: prawidłowo pobrana opłata sygnalizowana jest jednym sygnałem dźwiękowym podczas przejazdu pod bramownicą.
 4. Brak opłaty: brak sygnału, lub większa ich ilość oznacza problem z działaniem urządzenia.  Niezwłocznie trzeba powiadomić o tym fakcie dyspozytornię oraz infolinię +48 22 521 10 10. Następnie sprawdzić urządzenie w najbliższym punkcie ViaToll.

Niemcy

https://www.toll-collect.de/pl/

 1. Tryb pracy: urządzenie pracuje w trybie post pay – „automat” (nie trzeba go doładowywać). Pojazdy nie posiadające urządzenia przed wjazdem na płatną drogę zobowiązane są do wykupu myta na terminalu stacjonarnym lub przez internet za pośrednictwem dyspozytora.
 2. Ustawiania urządzenia i montaż: urządzenie jest montowane przez serwis Toll Collect na stałe. Powinno być ustawione na 4 osie.
 3. Pobór opłat: dioda led na urządzeniu świeci na zielono, na wyświetlaczu pokazywane są pobierane kwoty za myto. Komunikat „TC BEZ OPŁATY” oznacza, że pojazd znajduje się na drodze bezpłatnej w Niemczech.
 4. Brak opłaty: gdy dioda led świeci na czerwono opłaty drogowe nie są pobierane.  Należy niezwłocznie wykupić opłatę drogową na terminalu stacjonarnym, albo przez internet za pośrednictwem dyspozytora, w takim wypadku, aby uniknąć podwójnej opłaty urządzenie trzeba przestawić na „POBÓR OPŁATY MANUALNY”. W przypadku, gdy ciężarówka nie była przez dłuższy czas na terytorium Niemiec może wyświetlać się komunikat „DANE SYSTEMU NIEWAŻNE”, dioda świeci wtedy na czerwono, urządzenie musi pobrać aktualne dane, dlatego przed granicą z Niemcami należy stanąć na około 30 min, pozostawiając włączony zapłon, następnie wyłączyć i włączyć zapłon.

Słowacja

https://www.emyto.sk/pl/

 1. Tryb pracy: urządzenie pracuje w trybie pre paid (trzeba doładowywać kartą UTA). Jeżeli została jeszcze ciężarówka z tak zwanym automatem, proszę go wymienić na pre paid.
 2. Ustawiania urządzenia i montaż: przed wjazdem na terytorium Słowacji należy wykupić urządzenie do poboru opłat (albo doładować, sprawdzić stan środków na urządzeniu), zamontować na szybie oraz podłączyć do gniazda zapalniczki. Wydawane są 2 typy urządzeń. Bez wyświetlacza i z wyświetlaczem. Urządzenie bez wyświetlacza: na terytorium Słowacji trójkąt informacyjny powinien świecić ciągłym zielonym światłem, liczba osi ustawiona na 4. Urządzenie z wyświetlaczem: na terytorium Słowacji okrąg wokół przycisków nawigacyjnych powinien świecić ciągłym zielonym światłem, liczba osi ustawiona na 4.
 3. Pobór opłat: aby opłaty były prawidłowo pobierane należy pilnować prawidłowego ustawienia urządzeń.  Jeżeli trójkąt informacyjny miga na zielono oznacza to niski stan środków na urządzeniu, trzeba niezwłocznie doładować w najbliższym punkcie.
 4. Brak opłaty: jeżeli trójkąt informacyjny miga, lub świeci na czerwono opłaty nie są pobierane. Inne niż prawidłowe ustawienia powodują również błędne wnoszenie opłat. W takich wypadkach niezwłocznie trzeba powiadomić infolinię +421 235 111 111 i postąpić zgodnie z ich wytycznymi.

Czechy

https://mytocz.eu/pl/

 1. Tryb pracy: urządzenie pracuje w trybie post pay – „automat” (nie trzeba go doładowywać).
 2. Ustawiania urządzenia i montaż: przed wjazdem na terytorium Czech należy podłączyć urządzenie do zasilania. Box powinien być zamontowany w widocznym miejscu na przedniej szybie pojazdu. Kierowca jest odpowiedzialny za poprawnie nastawioną liczbę osi. W celu zmiany liczby osi należy nacisnąć strzałkę w górę w razie potrzeby ponownie, jeśli liczba osi przedstawionych w odpowiednim symbolu nie zgadza się ze stanem faktycznym pojazdu lub zespołu pojazdów.
 3. Pobór opłat: prawidłowo pobierana opłata sygnalizowana jest poprzez podświetloną na zielono liczbę osi oraz zielone światło na diodzie na górze urządzenia.
 4. Brak opłaty: jeżeli lampka kontrolna zaświeci się na czerwono lub wcale, należy przerwać jazdę, zadzwonić na infolinię +420 243 243 243 następnie udać się do najbliższego punktu kontaktowego lub dystrybucyjnego i tam wymienić urządzenie elektroniczne.

Słowenia

https://www.darsgo.si/portal/pl/dom

 1. Tryb pracy: urządzenie pracuje w trybie post pay – „automat” (musi być przypisana ważna karta UTA do urządzenia).
 2. Ustawiania urządzenia i montaż: przed wjazdem na terytorium Słowenii należy: upewnić się, że do urządzenia przypisana jest aktywna karta UTA, można to zrobić na granicy oraz ustawić prawidłową liczbę osi. Należy naciskać przycisk na urządzeniu DarsGo przez 5 sekund i trzymać przycisk, dopóki przy właściwej liczbie osi nie zaświeci się dioda.
 3. Pobór opłat: prawidłowo pobierana opłata sygnalizowana jest przez 1 sygnał dźwiękowy podczas przejazdu pod bramką kontrolną.
 4. Brak opłaty: brak sygnałów lub 4 x dźwięk = transakcja nie powiodła się, przejazd nie został opłacony. Należy natychmiast stawić się w kolejnym serwisie DarsGo servis, gdzie można uiścić opłatę i umożliwić sobie dalsze uiszczanie opłat za pomocą urządzenia DarsGo.

Węgry

https://www.hu-go.hu/articles/category/aktualny

Informacje: na autostradach, drogach szybkiego ruchu i drogach głównych wymagane jest posiadanie urządzenia na doładowanie (pre paid) lub biletu na trasę przed wjazdem na płatną drogę. Doładować urządzenie, wykupić bilet można na granicy lub stacjach benzynowych przy użyciu karty UTA.

 1. Tryb pracy: urządzenie pracuje w trybie pre paid – „na  doładowanie” Doładowuje się podając się 9 cyfrowy numer konta użytkownika zaczynający się od 2. Max doładowanie 60000 HUF czyli 200 EUR.  Stan środków można sprawdzić u dyspozytora.
 2. Ustawiania urządzenia i montaż: urządzenie powinno znajdować się blisko przedniej szyby,  nie da się go przestawić.
 3. Pobór opłat: urządzenie posiada 3 diody (zielona – stan środków, niebieska-sygnał GPS, czerwona – ładowanie baterii). W prawidłowo działającym urządzenie wszystkie 3 diody powinny świecić ciągłym światłem. Wyjątki: mrugająca zielona dioda oznacza niski stan środków (poniżej 16000 HUF należy doładować), mrugająca czerwona oznacza trwające ładowanie baterii).
 4. Brak opłaty:  sygnalizuje mrugająca lub nie nieświecąca niebieska dioda należy wyciągnąć urządzenie na kilka minut na otwartą przestrzeń. Jeżeli mimo tego urządzenie nie działa poprawnie trzeba koniecznie wykupić bilet ręcznie.  

Białoruś

http://beltoll.by/index.php/pl/

 1. Tryb pracy: urządzenie pracuje w trybie post pay – „automat” (nie trzeba go doładowywać). Niektóre nieliczne pojazdy mogą posiadać urządzenie na doładowanie, można je zamienić na automat.
 2. Ustawiania urządzenia i montaż: przed wjazdem na płatną drogę na terytorium Białorusi w pojeździe musi znajdować urządzenie do poboru opłat. Kierowca jest odpowiedzialny za poprawnie nastawioną liczbę osi (4). Zmiana nastawienia liczby osi przeprowadza się przyciśnięciem przycisku na urządzeniu pokładowym przez czas dłuższy niż 2 sekundy. Przyciśnięcie jest powtarzane, dopóki nie zostanie nastawiona poprawna liczby osi potwierdzona krótkim zamigotaniem odpowiedniego wskaźnika (2; 3; 4). Box powinien być zamontowany w widocznym miejscu na przedniej szybie pojazdu. Kod kreskowy na urządzeniu nie może być zakryty bądź zaklejony. Prawidłowe ustawienie można sprawdzić wciskając na krótko przycisk na urządzeniu, powinna świecić się zielona 4 oraz X.
 3. Pobór opłat: prawidłowo pobrana opłata sygnalizowana jest jednym sygnałem dźwiękowym podczas przejazdu pod bramownicą. W przypadku urządzenia na doładowanie niski stan środków sygnalizowany jest 2 sygnałami dźwiękowymi.
 4. Brak opłaty: brak sygnału, lub 4 sygnały podczas przejazdu pod bramownicą oznaczają problem z działaniem urządzenia.  Niezwłocznie trzeba powiadomić o tym fakcie dyspozytornię oraz infolinię +375 172 798 798. Następnie sprawdzić urządzenie w najbliższym punkcie.

Rosja

http://platon.ru/en/

Informacje: wszystkie drogi krajowe podlegają elektronicznemu systemowi opłat, nie można wjechać na płatną drogę bez uprzednio wykupionej trasy. Przed wyjazdem należy zgłosić się do dyspozytora/działu celnego o wykupienie drogi na odpowiednią trasę. Bilet można wykorzystać w ciągu 7 dni od ustalonego momentu rozpoczęcia trasy. Należy jechać wytyczoną trasą, w przypadku zboczenia z trasy trzeba poinformować o tym dyspozytora/dział celny.

UTA ONE

https://one.uta.com/pl/

Obsługiwane państwa: Austria, Włochy, Belgia (system ViaPass i tunel Liefkenshoek), Hiszpania, Francja, Portugalia, Polska (A4 Kraków – Katowice).

 1. Tryb pracy: urządzenie pracuje w trybie post pay – „automat” (nie trzeba go doładowywać).
 2. Ustawiania urządzenia i montaż: urządzenie powinno być podłączone do zasilania z zapalniczki lub na stałe do instalacji elektrycznej. Zamontowane na przedniej szybie niczym nie zasłonięte. Na wyświetlaczu powinien być wyświetlony numer rejestracyjny ciężarówki, liczba osi, oraz waga ładunku >18t.
 3. Pobór opłat: prawidłowo pobrana opłata sygnalizowana jest zielonym światłem diody na dole urządzenia. W Austrii urządzenie powinno wydawać pojedynczy sygnał dźwiękowy.
 4. Brak opłaty: jeżeli dioda nie świeci/świeci na czerwono lub w przypadku Austrii nie wydaje dźwięków/4 sygnały dźwiękowe opłaty nie są pobierane. Należy powiadomić dyspozytornię i wykupić urządzenie przeznaczone do poboru opłat drogowych w danym państwie.

Austria (w przypadku braku lub awarii UTA ONE)

https://www.go-maut.at/portal/portal

 1. Tryb pracy: urządzenie pracuje w trybie post pay – „automat” (nie trzeba go doładowywać).
 2. Ustawiania urządzenia i montaż: ciężarówki ze sprawnym urządzeniem Toll Collect, powinny mieć włączoną usługę TOLL2GO umożliwiającą płacenie za drogi za pośrednictwem Toll Collect.  W menu urządzenia można sprawdzić czy usługa jest włączona nawet przed wjazdem na terytorium Austrii. Wchodzimy do „USŁUGI” wtedy powinno wyświetlać się  „DE AKTYWNY” i „AT AKTYWNY“. Prawidłowo ustawione urządzenie na terytorium Austrii powinno wyświetlać napis „4 OSIE AT”. Pojazdy z zepsutym Toll Collect, albo nieaktywną usługą TOLL2GO muszą przed wjazdem na płatną drogę posiadać urządzenie Go Box.
 3. Pobór opłat: prawidłowo pobrana opłata sygnalizowana jest jednym sygnałem dźwiękowym podczas przejazdu pod bramownicą. Kolor diody w urządzeniu Toll Collect jest bez znaczenia.
 4. Brak opłaty:  brak sygnału, lub większa ich ilość oznacza problem z działaniem urządzenia.  Niezwłocznie trzeba powiadomić o tym fakcie dyspozytornię,  uiścić odpowiednią opłatę drogową w punkcie dystrybucji GO w ciągu 5 godzin i nie dalej niż 100 kilometrów. Oczywiście w punkcie dystrybucji GO kierowca otrzymuje też dalsze informacje o tym, dlaczego nie doszło do uiszczenia opłaty i jak można usunąć ten problem.

Belgia (w przypadku braku lub awarii UTA ONE)

https://www.satellic.be/

Informacje: wymagane jest urządzenie do poboru opłat.

 1. Tryb pracy: urządzenie pracuje w trybie post pay – „automat” (nie trzeba go doładowywać).
 2. Ustawiania urządzenia i montaż: urządzenie powinno znajdować się na przedniej szybie, nie da się go przestawić.
 3. Pobór opłat: Urządzenie posiada diodę sygnalizacyjną i wyświetlacz. W prawidłowo działającym urządzeniu dioda powinna świecić na zielono oraz pokazywać na wyświetlaczu pobierane środki pieniężne. Wyjątki: napis na urządzeniu toll free (droga bezpłatna) – dioda świeci na zielono. Czasami mimo, że jedzie się po płatnej drodze wyświetla się napis toll free, trzeba wtedy skontaktować się z dyspozytorem.
 4. Brak opłaty:  dioda świeci na czerwono, urządzenie się nie włącza. Należy bezzwłocznie skontaktować się z dyspozytorem.  

Włochy (w przypadku braku lub awarii UTA ONE)

Informacje: do opłat za autostrady używana jest karta ViaCard, jeżeli karta nie działa należy zbierać nieopłacone paragony i skontaktować się z dyspozytornią.

Francja, Hiszpania, Portugalia (w przypadku braku lub awarii UTA ONE)

Informacje: na szybie powinno być zamontowane małe urządzenie AS24, które otwiera  bramki na autostradach. Jeżeli urządzenie nie działa trzeba opłacić drogę gotówką.

Wielka Brytania

https://www.hgvlevy.service.gov.uk/

Informacje: każdy pojazd przed wjazdem na terytorium Wielkiej Brytanii musi posiadać winietę. Winietę wykupuje dyspozytor przez internet, należy się upewnić przed wjazdem, że została wykupiona.

Holandia/Luksemburg/Dania/Szwecja

https://www.eurovignettes.eu/

Informacje: w tych krajach obowiązuje eurowinieta i jest uznawana we wszystkich krajach objętych systemem eurowiniet. Dlatego podczas przejazdu przez kilka krajów objętych tym systemem wystarczy tylko jedna ważna eurowinieta. Pojazdy przed korzystaniem z autostrad i płatnych dróg ekspresowych w krajach objętych systemem muszą mieć wykupioną winietę. Wykupu winiety dokonuje kierowca na stacji benzynowej, w razie problemów winietę po wcześniejszym kontakcie może wykupić dyspozytor przez internet.

Litwa, Łotwa, Bułgaria, Rumunia

Informacje: na granicy należy wykupić winietę na okres pobytu  w tych krajach.

 W innych nie wymienionych krajach opłaty zazwyczaj wnosi się na bramkach bezpośrednio przed płatną drogą lub w postaci winiety.